Vzdělávání 2021


Montér plynovodů z plastů, propoje

Osnova školení – obsah:
1) Základní vlastnosti přepravovaných médií
2) Vlastnosti a výroba trubek z PE materiálů
3) Zásady výstavby plynovodů do 5 bar
4) Práce pod plynem – balonování, stoplování navrtávání
5) Zkoušení a sušení (TPG 702 11) plynovodů z PE
6) BOZP a OOP – požadavky investorů a DSO

Lektor: Ing. František Humhal

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
montéři, technici, vedoucí staveb

Termín konání:
2. 2. 2021 od 9:00 hod. Praha
16. 2. 2021 od 9:00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2020

Vložné:
1 936, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 968, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2021.


Montér plynovodů z oceli

Školená témata – obsah:
1) Základní vlastnosti přepravovaných médií
2) Těžba, výroba a distribuce plynu
3) Zásady výstavby plynovodů z oceli do 100 bar
4) Práce pod plynem -stoplování, navrtávání, balonování
5) Zkoušení a sušení (TPG 702 11) plynovodů
6) BOZP a OOP – požadavky investorů a DSO

Lektor: Petr Sochůrek ml.

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
montéři, technici, vedoucí staveb

Termín konání:
3. 2. 2021 od 9:00 hod. Praha
17. 2. 2021 od 9:00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2020

Vložné:
1 936, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 968, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2021.


Izolace a nátěry – podmínky, provádění, kontrola

Osnova školení – obsah:
1) Funkce izolačních systémů potrubí.
2) Přehled izolací a izolačních materiálů – tovární izolace a materiály pro izolování na stavbě.
3) Technologické postupy aplikace.
4) Mechanická ochrana izolací.
5) Kontrola izolací před a po zahrnutí potrubí.
6) Nejčastější příčiny selhání izolací.

Lektor: Ing. Otakar Člupek

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
montéři, technici, vedoucí staveb, projektanti

Termín konání:
4. 2. 2021 od 9:00 hod. Praha
18. 2. 2021 od 9:00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2020

Vložné:
1 936, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 968, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2021.


Stavební zákon z pohledu výstavby vyhrazených plynových zařízení

Osnova školení – obsah:
1) Stavební právo – problematika umísťování a realizace staveb z pohledu stavebního zákona a navazujících právních předpisů (energetický zákon, EIA, ochrana přírody a krajiny… )
2) Specifika výstavby vyhrazených plynových zařízení
3) Dotčené orgány a jejich role při povolení stavby a realizaci staveb
4) Oprávnění – typy, náležitosti, podmínky pro provedení stavby, dokumentace stavby
5) Povinnosti Zhotovitele s pohledu SZ, vybrané činnosti ve výstavbě, pravidla pro vstup na pozemek při provádění stavby
6) Vedení stavby, stavební deník, požadavky na stavby, výrobky, technické normy, revize
7) Novelizace a připravované změny v povolování staveb v souvislosti s rekodifikací SZ

Lektor: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
montéři, technici, dozor staveb, projektanti

Termín konání:
9. 2. 2021 od 9:00 hod. Praha
23. 2. 2021 od 9:00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2020

Vložné:
1 936, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 968, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2021.


Závazkové právo z pohledu praxe nového Občanského zákoníku

Osnova školení – obsah:
1) Úvod do problematiky
• Ideová východiska, inspirační zdroje a základní hodnoty NOZ
• Poznámky k terminologii
2) Předmět úpravy a základní zásady
• Vztah soukromého a veřejného práva
• Dispozitivnost a kogentnost úpravy
• Zásady soukromého práva
• Dobré mravy, veřejný pořádek, dobrá víra a poctivost
• Výklad soukromoprávních norem
• Zvyklosti a obyčeje, zavedená obchodní praxe
3) Závazky
• Předsmluvní odpovědnost
• Forma smluv
• Kontraktační proces a jeho variace
• Změna okolností
• Vis maior
• Vybrané smluvní typy se zaměřením na smlouvu o dílo
• Změna a zánik závazku
• Porušení závazku a jeho důsledky
4) Veřejné zakázky
• Základní prameny práva
• Základní účel zákona, základní zásady
• Druh a režim veřejné zakázky
• Kvalifikace
• Vyloučení účastníka VŘ
• Posuzování a hodnocení nabídek
• Mimořádně nízká nabídková cena
• Hodnocení nabídek
• Další postup vedoucí k uzavření smlouvy
• Možnosti obrany
• Změny závazku na veřejnou zakázku
5) Diskuse

Lektor: JUDr. Lenka Příkazská

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
Firemní management

Termín konání:
10. 2. 2021 od 9:00 hod. Praha

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2020

Vložné:
1 936, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 968, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2021.


Aktualizované standardy BOZP na stavbách GasNet

Osnova školení – obsah:
BLOK BOZP NA STAVENIŠTI ZÁKLADNÍ INFORMACE
a) oblast 1. Bezpečnost práce ve stavebnictví ve smyslu zákona č.309/2006 Sb.,
b) oblast 2. Praktické instrukce k Plánu BOZP na staveništi,
BLOK MINIMÁLNÍ STANDARDY BOZP DLE GasNet
c) oblast 3. Zajištění staveniště,
d) oblast 4. Zajištění stěn výkopů,
BLOK OOPP A PRÁCE V MONTÁŽNÍ JÁMĚ
e) oblast 5. Vybavení OOPP,
f) oblast 6. Rozbor a komentář koordinátora BOZP na staveništi ke standardům BOZP GasNet Služby.
BLOK BOZP NA STAVENIŠTI ZÁKLADNÍ INFORMACE
a) oblast 1. Bezpečnost práce ve stavebnictví ve smyslu zákona č.309/2006 Sb.,
b) oblast 2. Praktické instrukce k Plánu BOZP na staveništi,
BLOK MINIMÁLNÍ STANDARDY BOZP DLE GasNet
c) oblast 3. Zajištění staveniště,
d) oblast 4. Zajištění stěn výkopů,
BLOK OOPP A PRÁCE V MONTÁŽNÍ JÁMĚ
e) oblast 5. Vybavení OOPP,
f) oblast 6. Rozbor a komentář koordinátora BOZP na staveništi ke standardům BOZP GasNet Služby.

Lektor: Ing. Ivo Kršek

Bodové ohodnocení v rámci OPV – 2 body

Zaměřeno na cílovou skupinu:
montéři, technici, dozor staveb, vedoucí staveb, projektanti

Termín konání:
11. 2. 2021 od 9:00 hod. Praha
24. 2. 2021 od 9:00 hod. Zastávka u Brna

Místo konání:
Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, velká učebna, budova 7
Hotel Harmonie, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna

Doplňující informace:
Přihlášky posílejte do 20. 12. 2020

Vložné:
1 936, – Kč vč. DPH, členové ASPP a APPZ 968, – Kč vč. DPH
Účastnický poplatek Vám bude fakturován na základě závazné přihlášky v lednu 2021.