Informace o zpracování osobních údajů ve vazbě k členství v ASPP

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s., se sídlem: U Plynárny 455/95, PSČ 101 00 Praha 10 – Michle, IČO: 67024611 (dále jen ASPP) zpracovává osobní údaje zástupců svých členů, osobní údaje členů svých orgánů a osobní údaje účastníků vzdělávacích akcí.

ASPP konkrétně zpracovává osobní údaje zástupců svých členů uvedené na Přihlášce do ASPP: jméno statutárního zástupce, jméno pověřeného zástupce, pracovní funkce, jejich mobil, e-mail, název zaměstnavatele, a to v oprávněném zájmu evidence vzniku členství a běhu členství v ASPP. Tyto údaje ASPP zpracovává po dobu trvání členství v ASPP, resp. po dobu zastupování člena, + 5 let.

ASPP také zpracovává osobní údaje členů svých orgánů (představenstvo, revizní komise) tak, aby spolek mohl naplnit požadavky § 218 a následujících Občanského zákoníku včetně zveřejňování údajů ve veřejném rejstříku. Kandidáti do orgánů ASPP tuto povinnost přijímají svým souhlasem s kandidaturou (písemně, nebo do zápisu valné hromady).

Osobní údaje účastníků jednotlivých vzdělávacích akcí se zpracovávají a uchovávají v rámci oprávněného zájmu ASPP, aby bylo možno prokazovat věcnou náplň, období a rozsah, ve kterém ten který účastník vzdělávací akci absolvoval a získal osvědčení o absolvování, jímž se zpravidla prokazuje třetím osobám, například při certifikaci.

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky k tomu pověřenými osobami a jsou chráněny proti ztrátě, zneužití nebo zničení.

ASPP je oprávněna využívat zpracovávané osobní údaje při své činnosti v souladu se Stanovami ASPP s národní a evropskou legislativou.

Vezměte, prosím, na vědomí, že máte právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, právo k doplnění či opravě nebo výmazu svých osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinnosti souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na představenstvo, v případě nedohody pak na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Pro vytisknutí dokumentu, použijte prosím tento odkaz:
GDPR
Svým podpisem pak prosím potvrďte jako zástupce člena ASPP, že tuto informaci berete na vědomí.