Členství


Podmínky pro přijetí přistupujících členů do Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů

Přijetí nového člena proběhne dle Stanov ASPP na základě rozhodnutí představenstva ASPP, popřípadě valné hromady, pokud žadatel projeví zájem o členství tím, že na základě seznámení se se Stanovami ASPP vyplní přihlášku a odešle ji na sekretariát ASPP spolu s dobrozdáním dvou členských firem ASPP.

prihlaska_2017


Řádné členství

Řádným členem ASPP se mohou stát pouze právnické a fyzické osoby, které souhlasí s předmětem, cílem a účelem Asociace, podporují je a dodržují všechny povinnosti člena  a projdou přijímací procedurou, která ověří, že  zájemce zejména:

  1. vykonává svoji činnost v oblasti výstavby a rekonstrukcí vyhrazených plynových zařízení a produktovodů,
  2. vykazuje vysokou profesionální kompetenci při realizaci prací,
  3. je držitelem Certifikátu získaného na základě hodnocení odborné úrovně a kvality práce nezávislou třetí stranou v systému Certifikace organizací vykonávajících podnikatelskou činnost v oblasti montáží a oprav plynárenských zařízení (dle TPG 923 01-1, 2) nebo je srozuměn s povinností získat tuto Certifikaci do 12 měsíců od vstupu do ASPP.

Práva řádného člena právnické osoby vykonává fyzická osoba pověřená statutárním orgánem řádného člena a v případě volby člena do volených orgánů asociace jsou tato práva nepřenosná.


Technické členství podnikajících i nepodnikajících subjektů

Technickým členem ASPP se může stát podnikatelský i nepodnikatelský subjekt, který se odborně podílí na činnostech souvisejících s výstavbou potrubních systémů, má zájem podílet se na technickém růstu a zvyšování kvality výstavby potrubních systémů.

Práva technického člena právnické osoby vykonává její statutární orgán nebo fyzická osoba pověřená statutárním orgánem technického člena na základě plné moci.