Statut Technické komise

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Technická komise je v souladu se Stanovami ASPP ze dne 22. 3. 2005 orgánem jmenovaným.
 2. Technická komise pracuje jako poradní orgán představenstva, k vybrané problematice připravuje podklady a doporučení.

II.
PŮSOBNOST TK

Technická komise ASPP při své činnosti respektuje cíle ASPP

 1. Členové TK aktivně hájí společné zájmy členů Asociace v procesu návrhu, tvorby a změny technických předpisů v plynárenství.
 2. TKTK na základě požadavků představenstva, členů ASPP nebo z vlastní iniciativy připravuje návrhy na tvorbu nových technických předpisů v oboru, připravuje stanoviska k návrhům dílčích změn a revizí předpisů stávajících.
 3. Návrhy na tvorbu nových a revizi stávajících technických předpisů předkládá prostřednictvím zástupce ASPP v Technické koordinační komisi (dále jen TKK) ČPS.
 4. U konkrétních případů na základě rozhodnutí představenstva ASPP zpracovává TK analýzy nových, stávajících i navrhovaných technických pravidel (TPG, TDI, TIN, zákonů, vyhlášek, norem, interních předpisů provozovatelů atd.), na jejichž základě určuje jejich věcný dopad na předmět podnikání členů ASPP.
 5. K novým technickým předpisům, nebo k revizi předpisů stávajících, s potenciálním dopadem na hlavní podnikatelskou činnost členů ASPP, zajišťuje technická komise ASPP vyjádření členských firem ASPP nebo v případě potřeby zpracování externích posudků. Zhodnocení důležitosti předpisu náleží představenstvu ASPP. Na základě těchto materiálů vypracovává TK souhrnnou zprávu (podklady a doporučení) pro jednání představenstva ASPP, které v dané věci přijme závazné stanovisko.
 6. TK na základě požadavků členů ASPP i z vlastní iniciativy rozhoduje o potřebě uspořádání odborných školení pro pracovníky členských firem a o jejich obsahu – stanovuje plán a osnovy školení.
 7. Pro plnění svých úkolů zajišťuje TK dle potřeby vypracování externích odborných posudků.
 8. TK schvaluje vlastní jednací řád, který musí odpovídat statutu TK.

III.
ČLENSTVÍ

 1. TK má dva stálé členy – předsedu, kterého jmenuje Představenstvo ASPP a jednoho odborníka z praxe. Návrh na jeho jmenování předkládá předseda TK představenstvu ASPP. Výběr stálého člena se provádí z řad odborných pracovníků členů ASPP.
 2. Technická komise při své činnosti spolupracuje dále s odbornými pracovníky – „nestálými členy TK“.
 3. Představenstvo ASPP jmenuje odborné pracovníky do portfolia „nestálých členů TK“ na základě návrhu členů ASPP. Návrh musí obsahovat název organizace navrhovatele, jméno navrhovaného odborníka, jeho pracovní zařazení a odbornost dle členění viz příloha č. 2.
 4. Představenstvo ASPP může pracovníka z „portfolia“ odvolat na základě požadavku jeho navrhovatele, nebo předsedy TK, pokud úkoly ukládané předsedou TK nejsou řádně plněny.
 5. Funkční období stálých i nestálých členů TK není omezeno. Funkční období nestálých členů může být ukončeno dle Článku III. Bod 4. O ukončení výkonu předsedy TK rozhoduje představenstvo s výjimkou, kdy předseda odstupuje na základě vlastní písemné žádosti. Návrh na volbu nového předsedy TK předkládají členové ASPP představenstvu. V návrhu musí být uveden název organizace navrhovatel, jméno navrhovaného předsedy, jeho pracovní zařazení a odbornost dle členění viz příloha č. 1. Předsedou se navržený kandidát stává jmenováním představenstvem ASPP.
 6. Volbou nového předsedy končí členství druhého stálého člena TK, pokud nový předseda nepředloží představenstvu ASPP návrh na jeho opakované jmenování a představenstvo návrh na jmenování odsouhlasí.
 7. Členové TK jsou povinni účastnit se práce TK, posuzovat projednávané dokumenty a podávat k nim stanoviska. Za odvedenou práci jim náleží odměna dle Pravidel odměňování členů TK ASPP, viz příloha č. 2
 8. K řešení konkrétního úkolu vybírá předseda TK z členů „portfolia nestálých členů “ vždy nejméně dva členy TK.
 9. Členové TK jsou oprávněni:
  1. předkládat návrhy na tvorbu, změny či revize technických předpisů prostřednictvím svého Předsedy TK, požadovat jejich projednání a zdůvodnění jejich případného odmítnutí,
  2. vyjadřovat se k projednávaným návrhům
  3. hlasovat o předkládaných návrzích.(Viz Jednací řád TK ASPP)

IV.

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

 1. Práci TK řídí její předseda. Jednání TK se koná podle potřeby. Jednání svolává na základě pokynu předsedy TK tajemník ASPP.
 2. TK je usnášeníschopná při minimální účasti dvou členů TK. K přijetí usnesení je nutný souhlas prosté většiny přítomných členů.
 3. Administrativu TK zajišťuje v souladu s jednacím řádem a pokyny předsedy TK tajemník ASPP .Tajemník vede seznam všech členů TK včetně kontaktních údajů. Náklady spojené s tajemníka TK nese ASPP.
 4. Náklady spojené s účastí jednotlivých členů v TK nese organizace jehich navrhovatele.
 1. ZÁNIK ČLENSTVÍ, ZRUŠENÍ TKA
 1. Člen ASPP zastoupený v TK jmenovaným odborníkem schváleným představenstvem ASPP může vystoupit z TK na základě písemného oznámení doručeného představenstvu ASPP. Tím končí i mandát odborníka, který ji v TK zastupoval.
 2. Členství v TK zaniká rovněž dnem zániku členství v ASPP, tím končí i členství odborníka, kterého člen ASPP do TK nominoval.
 3. TK může být zrušena Představenstvem ASPP:
  1. rozhodnutím Představenstva ASPP v případě závažných důvodů (nečinnost, porušování Statutu),
  2. ukončení účasti ASPP na procesu tvorby, změn a revizí technických předpisů.

Tento Statut byl schválen Představenstvem ASPP dne 20. 11. 2012.

 

Součástí Statutu je
Příloha č. 1 – Členění odborníků do skupin dle odborného zaměření
Příloha č. 2 – Pravidla odměňování členů TKA ASPP
Příloha č. 3 – Dohoda o provedení práce – vzor

Příloha č. 1

Členění skupin dle odborného zaměření

 1. Zařízení pro těžbu, výrobu a úpravu plynů
 2. Zařízení pro skladování a přepravu plynů
 3. Zařízení pro plnění nádob plyny
 4. Zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů
 5. Zařízení pro rozvod plynů
 6. Zařízení pro spalování plynů
 7. Ostatní zařízení, činnosti a související prvky

 

Příloha č. 2

Řád odměňování členů TK ASPP za práci v technické komisi

Odborným pracovníkům navrženým do „portfolia nestálých členů TK“ z členské základny ASPP jmenovaným do TK dle Statutu TK náleží odměna ve výši 150,- Kč za jednu hodinu odvedené práce.

Oprávněnost nároku na tuto odměnu vzniká pracovníkovi na základě podepsané Dohody o provedení práce (DPP) a výkazu práce (VP).

Uzavření DPP mezi ASPP a odborným pracovníkem navrhuje předseda TK. DPP za ASPP uzavírá statutární zástupce ASPP.

Výkaz práce, po převzetí odvedené práce, schvaluje svým podpisem předseda TK.

Odměna dle DPP je vyplacená v řádném výplatním termínu ASPP následujícím po odevzdání výkazu práce se všemi náležitostmi. Za proplacení odměny včetně všech náležitostí odpovídá tajemník ASPP.

Tento Řád odměňování byl schválen Představenstvem ASPP dne 20. 11. 2012.

Příloha č. 3

VZOR

Dohoda o provedení práce č. XX/XXXX

Zaměstnavatel:

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů
registrovaná u Ministerstva vnitra České republiky pod. č.j. II/s-OVS/1-35 024/98-R
se sídlem Praha 10 – Michle, U Plynárny 455/95, PSČ 101 00
zastoupená Ing. Petrem Crhou, CSc. – místopředsedou ASPP
IČ: 67024611                                                    DIČ: CZ67024611
bankovní spojení: KB a.s., Praha, č.ú.: 27-1161880277/0100
a
Zaměstnanec
Jméno a příjmení:
Adresa:
Datum a místo narození:                              RČ:
Zdravotní pojišťovna:                                    Bankovní spojení:

uzavírají dohodu o provedení práce dle §75 zák. 262/2006, Sb.

Sjednaný pracovní úkol: Pracovník se zavazuje ……………………………………………..

Sjednaný rozsah práce v hodinách: (Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce.)

Zahájení práce dne:

Ukončení práce dne:

Místo výkonu práce:

Sjednaná odměna:
Za splnění pracovního úkolu ve sjednané kvalitě a lhůtě náleží pracovníkovi odměna ve výši 150 Kč/hod. (slovy: jedno sto padesát Kč/hod.). Odměna podléhá dani z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb. v platném znění (ve stanoveném případě i zpojistnění) a je splatná v nejbližším výplatním termínu zaměstnavatele.

Další ujednání:
Pracovník se zavazuje konat práci svědomitě a řádně dle svých sil, znalostí a schopností a dodržovat podmínky sjednané v této smlouvě. V případě neschopnosti dostát závazkům vyplývajícím z této smlouvy zajistí pracovník plnohodnotnou náhradu. O provedení práce informuje pracovník sekretariát ASPP prostřednictvím výkazu práce, který je schválený – podepsaný předsedou Technické komise ASPP.

Sjednanou odměnu může zaměstnavatel po projednání s pracovníkem přiměřeně snížit, neodpovídá-li provedená práce sjednaným podmínkám (nedodržení termínů, kvality, rozsahu prací apod.)

Zaměstnavatel se zavazuje zajistit pracovníkovi přiměřené podklady zajišťující řádný výkon požadované práce.

Závěrečná ujednání:
Tato dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží pracovník, jedno předseda TK a jedno zaměstnavatel. Pracovník a zaměstnavatel podepisují tuto dohodu na důkaz souhlasu s jejím obsahem.