Dokumenty

Cíle ASPP

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů (dále jen Asociace nebo ASPP) vznikla na základě vzájemné domluvy zakládajících členů o potřebnosti takového sdružení na počátku roku 1998, se snahou o zviditelnění kvalitních a vysoce profesionálních firem dodávajících montáže potrubních systémů v České republice. Po pětiletém působení se členové dohodli na otevření svých řad všem firmám, které mají zájem pracovat v systému prověřeném Certifikačním procesem dle mezinárodních norem, což v současné praxi znamená pracovat v systému prověřeném Certifikací a registrací organizací v plynárenství.

Mezi hlavními úkoly, které si asociace vytýčila, je především to, že:

 1. Profiluje členy ASPP na základě jejich vysoké odbornosti a profesionality, která je prověřena nezávislou profesní certifikací pro plynárenství, provedenou třetí stranou. Současně Asociace prostřednictvím svých členů zvyšuje a dbá o odbornost zaměstnanců členských organizací.
 2. Aktivně se podílí na těsné spolupráci mezi členy ASPP a plynárenskými společnostmi.
 3. Iniciuje žádoucí právní regulaci vztahů v oboru, vznikajících při činnosti a kodifikuje základní profesní pravidla. Iniciuje tvorbu a spolupracuje na příslušných technických a pracovních pravidlech.
 4. Hájí a prosazuje profesní zájmy svých členů vůči státním a jiným institucím a interpretuje výhody spolupráce s členy ASPP. Ve své činnosti se opírá o spolupráci zejména s Českým plynárenským svazem.
 5. Reprezentuje společné zájmy a potřeby členů ASPP v zahraničí jak samostatně, tak prostřednictvím partnerských organizací.
 6. Buduje příznivý image členství v ASPP vůči plynárenským společnostem a jiným potenciálním zadavatelům staveb. Na základě předchozího souhlasu členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti.
 7. Zprostředkovává tuzemský a zahraniční know-how z činnosti a managementu obdobných společností.
 8. Reprezentuje společné zájmy členů Asociace vůči dodavatelům a dalším partnerům.
 9. Vyvíjí expertní a poradenskou činnost, zpracovává odborné posudky a prostřednictvím smírčí komise jmenované představenstvem přispívá k řešení sporů mezi členy nebo mezi členy a třetí stranou.
 10. ASPP prosazuje zájmy oboru v legislativní oblasti podnikatelského prostředí. Za tímto účelem spolupracuje s Hospodářskou komorou České republiky a obdobnými organizacemi.
 11. Pro své členy pořádá odborné semináře, školení a tematické odborné exkurze.
 12. Vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů a v souladu se svým posláním. Zejména se jedná o propagaci členů vůči odborné i laické veřejnosti, publikační činnost, pořádání odborných prezentací a doprovodných akcí k významným oborovým akcím a událostem.