2009 – 2012

ASPP opět realizuje projekt odborného vzdělávání s finanční podporou ESF a Státního rozpočtu ČR, OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

Údaje o projektu
Název projektu: Vzdělávání top managementu potrubářských firem za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti
Číslo globálního grantu CZ.1.04/1.1.02/23.00229
Název globálního grantu Adaptabilita a konkurenceschopnost
Číslo výzvy 23
Výzva pro předkládání GP Adaptabilita a konkurenceschopnost
Název prioritní osy Adaptabilita
Název oblasti podpory Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Cíle projektu

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů (ASPP) sdružuje z převážné části malé a střední podniky, které se zabývají výstavbou, opravami a rekonstrukcí potrubních systémů.

Mezi členy byl proveden průzkum o potřebách vzdělávání na různých úrovních. Z tohoto šetření byl vyvozen závěr potřebnosti vzdělávání i top managerů MSP, členů ASPP, který byl zdůvodněn následovně. Vrcholový management těchto firem zpravidla kumuluje široký rozsah činností, které ve větších společnostech realizují profesní specialisté. Vedoucí pracovník malé či střední firmy musí dostatečně disponovat znalostmi v oblasti financování, daňového práva, obchodního práva, personalistiky včetně zákoníku práce, ochrany životního prostředí a podobně. Kromě toho v oblasti výstavby plynovodů přibývá rozsáhlá oblast legislativy vyhrazených technických zařízení, která ve většině ostatních oborů vůbec frekventována není.

Vedoucí pracovníci malých a středních podniků dále potřebují dostatečné praktické dovednosti v oblasti interpersonálních vztahů, a to jak v extrasocietární hladině (zákazník-dodavatel, firma-úřad, dodavatel-zákazník, firma-nezávislý inspektor), tak na hladině intrasocietární (manager – vlastník, člen managementu – člen managementu, manager – podřízený.)

Cílem projektu je vybavit vrcholový management našich členů dostatečnými dovednostmi ve všech výše zmíněných dovednostech. Zvýšení odborností top manažerů firem, prohloubení a rozšíření jejich kvalifikace přinese vyšší úroveň řízení firem a tím jejich vyšší konkurenceschopnost nejen v ČR. ASPP na základě výběrového řízení vybrala vzdělávací agenturu, která nabídla program nejlépe vyhovující požadavkům na vzdělávání, které vzešly z průzkumu mezi top manažery členských firem. Vzdělávání proběhne v šesti dvoudenních odborných seminářích zaměřených vždy na určitou tématiku. Semináře se v průběhu projektu nebudou opakovat.

Cílová skupina

Pracovní pozice top managerů MSP – jedná se zpravidla de jure o zaměstnance – de facto v sobě obsahují především pozici zaměstnavatele. Projekt je určen k prohloubení, rozšíření, zvýšení nebo obnovení jejich požadované kvalifikace řídícího pracovníka.

Malé a střední podniky sdružené v ASPP vznikaly na počátku 90-tých let vesměs formou privatizace některých činností Českého plynárenského podniku s.p. jejich odbornými pracovníky. Ti jsou dosud ve vedení firem a svou odbornost si zvyšují sice průběžně, avšak jen příležitostně. Komplexní soubor seminářů potřebných pro zvýšení kvalifikace vrcholového managementu MSP jim umožní doplnění a zvýšení odbornosti jejich řídící funkce.

Realizační a lektorský tým


 • Ing. Petr Crha, CSc.
  Vedoucí realizačního týmu
 • Petr Sochůrek
  Člen realizačního týmu – odborný poradce z praxe
 • Ing. Martina Mlčochová
  Člen realizačního týmu – tajemník projektu
 • Mgr. Adéla Prokopová
  Člen realizačního týmu – administrativní pracovník

Realizační a lektorský tým


Firma realizující odborná školení

 • Tutor s.r.o.
  U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1
  kontaktní osoba: Jana Skopalová

Harmonogram akcí

Vzdělávací projekty
S1 – Komunikační dovednosti 12.–13. 11. 2009, Olomoucký kraj Přerov, Hotel Jana
S2 – Manažerské dovednosti 6.–7. 5. 2010, Plzeňský kraj Plzeň, GF Hotel Apartments
S3 – Speciální manažerské dovednosti 18.–19. 11. 2010, Jihomoravský kraj Kurdějov, Hotel Kurdějov
S4 – Koučování odborného týmu 21.–22. 4. 2011, Vysočina, Hrotovice
S5 – Obchodní dovednosti. Legislativa v podnikání 24.–25. 11. 2011, Středočeský kraj, Netvořice–Všetice, Hotel Všetice
S6 – Společenské chování a tvorba image 26.–27. 4. 2012, Jihomoravský kraj, Kurdějov

S1 – Komunikační dovednosti

Téma Co se účastník naučí
 • Principy komunikace
 • Aplikovat principy vnitřní i vnější komunikace a spolupráce
 • Vytváření vztahů pomocí úspěšné komunikace
 • Účinně a efektivně komunikovat
 • Vyžadování, sdělování, naslouchání
 • Umět rozpoznat a reagovat na různé formy komunikace a aplikovat schopnost reflektivního naslouchání
 • Umění naslouchat a klást otázky
 • Klást otázky správně
 • Naslouchat ostatním nejen je slyšet
 • Umění sebeprosazování
 • Vyjadřovat své názory s jistotou, důvěrou a silou
 • Bariéry efektivní komunikace
 • Překonávat bariéry např. telefonické komunikace
 • Navázat kontakt s kom. partnerem
 • Zaujmout druhou stranu
 • Identifikovat typ zákazníka
 • Typologie lidí a komunikace s nimi
 • Mít vliv a dopad na ostatní bez uplatnění síly nebo formální autority
 • Zvládnout napětí v mezilidských vztazích
 • Zabránit nedorozuměním a vyjasnit, co říkají a chtějí říci jiní
 • Stav komunikace ve firmě a cesty jejího zkvalitňování
 • Analyzovat komunikační procesy ve firmě a aplikovat metody zkvalitnění
 • Úvod do konflikt managementu
 • Odhalit, zvládat a řídit konfliktní situace ve vnitřním i vnějším prostředí firmy
 • Řešení konfliktních situací
 • Řešení konfliktních situací stylem „výhra-výhra“
 • Pozitivní formulace – základ úspěchu
 • Rozeznávat a používat pozitivní a negativní slova
 • Test taktické strategie
 • Pochopí co je taktická strategie
 • Komunikace, mezilidské vztahy a čas
 • Eliminovat hrozící konflikty a stresující situace pocházející z nevhodných mezilidských vztahů

S2 – Manažerské dovednosti

Téma Co se účastník naučí
 • Styly vedení
 • Pracovat se základními styly vedení lidí
 • Aplikovat konkrétní strategie vedení s cílem zefektivnit komunikaci uvnitř svých týmů i navenek
 • Leadership – základní zásady, principy jednání leadera
 • Poznat rozdíl mezi manažerem a lídrem
 • Identifikovat svůj vlastní potenciál lídra
 • 3 pilíře leadra
 • Pracovat se strategií, kulturou a strukturou společnosti a využívat tyto poznatky k podpoře a motivaci týmu
 • Delegování
 • Delegovat kompetence a pravomoci a přijímat přesně definované kompetence
 • Jak delegovat
 • Identifikovat situace, ve kterých je nutná delegace pravomocí nebo kompetencí, aby se zachovala výkonnost procesu
 • Metoda SMART
 • Prostřednictvím této metody bude schopen přesně definovat své požadavky
 • Řízení podle cílů
 • Používat systém definování a řízení prostřednictvím cílů k podpoře a motivaci pracovníků a ke zvýšení výkonu
 • Prezentace cílů
 • Jak definovat a hlavně prezentovat cíle společnosti tak, aby je publikum přijalo za své a ztotožnilo se s nimi
 • Techniky změny návyků
 • Vést podřízené k akceptování změny situace, která nastala delegováním kompetencí nebo pravomocí
 • Taktiky a styly chování vůči oponentskému nebo nepříjemnému publiku
 • Jak se chovat jako leader v každé situaci, nejen v té pozitivní
 • Jak zachovat, přesvědčit a motivovat i v krizových situacích
 • Charakteristika a faktory úspěchu týmu
 • Identifikovat silné a slabé stránky týmu a využít je k posílení týmu
 • Diagnostika členů týmu
 • Rozpoznat osobnostní typy jednotlivých členů týmu
 • Vedení porad
 • S maximálním efektem a minimální časovou ztrátou vést poradu
 • Eliminovat nepřínosné podněty během porady
 • Stress v týmu – Cohenova stupnice
 • Jak identifikovat iniciátory stressu pomocí jednoduchých metod
 • Příznaky rozvoje stresu
 • Jak preventivně odhalit příznaky stresu
 • Důsledky stresu: ztráta motivace, burn out syndrom
 • Jak pracovat s vnitřní i vnější motivaci sebe i zaměstnanců s cílem eliminovat důsledky stresu
 • Techniky prevence stresu: time managment, adaptační životní styl, regenerace a relaxace
 • Poznat některé efektivní techniky prevence stresu, použít je v konkrétních životních situacích (relaxace, autogenní trénink apod.)

S3 – Speciální manažerské a personální dovednosti

Téma Co se účastník naučí
 • Co je to pohovor všeobecně
 • Jaká je psychologická i sociální charakteristika pohovoru
 • V jakých konkrétních profesních situacích lze použít pohovor jako řídící nástroj
 • Druhy pohovorů a jejich využití
 • Jaký je rozdíl mezi hodnotícím, motivačním, přijímacím nebo propouštěcím pohovorem
 • Jak zahájit manažerský rozhovor
 • Jak nastavit pozitivní atmosféru, jak odbourat stres ze samotného cílu pohovoru
 • Kladení vhodných otázek
 • Jak formulovat otázky tak, aby zaměstnance byl schopen sám identifikovat svůj progres nebo stagnaci a ujasnit si aktuální pozici
 • Techniky zpětné vazby a kdy je využívat
 • Ujasnit si význam zpětné vazby a její důležitost
 • Trénovat podávání zpětné vazby k jejich výkonu a pracovnímu chování
 • Jak pracovat s emocemi v průběhu rozhovoru
 • Jak pracovat s pozitivními nebo negativními emocemi a atmosférou
 • Závěry motivačního a hodnotícího pohovoru
 • Jak získat ucelený závěr a stanovit následující kroky práce se zaměstnancem na základě informací získaných na motivačním pohovoru
 • Práce s negativními výstupy pohovorů
 • Jak pracovat s negativními výstupy z hodnotících nebo propouštěcích pohovorů
 • Jak využít poznatky a závěry z těchto pohovorů k dalšímu progresu v oblasti personálního marketingu a řízení lidí
 • Výběrový pohovor – klíčové kompetence úspěšného kandidáta
 • Jak identifikovat žádané kompetence na konkrétní profesní pozici
 • Příprava na výběrový pohovor
 • Připravit se na výběrový pohovor
 • Fáze výběrového pohovoru
 • V jaké posloupnosti má výběrový pohovor probíhat
 • Obtížné typy kandidátů a indikace typu z jejich chování
 • Rozlišovat typy kandidátů
 • Vhodné metody a techniky – možnosti simulací při výběrových rozhovorech
 • Aplikovat různé metody výběrových rozhovorů
 • Základní chyby při vedení výběrového rozhovoru
 • Eliminovat chyby při vedení výběrového rozhovoru
 • Vyhodnocení výběrového rozhovoru a jeho zápis
 • Vyhodnotit a zapsat výsledky výběrového rozhovoru
 • Neúspěšní kandidáti a jak poskytovat zpětnou vazbu
 • Jakým způsobem pracovat s neúspěšnými kandidáty
 • Analýza současného způsobu vedení porad
 • Identifikovat současné mezery ve způsobu vedení porad
 • Vedení porad – účel porady, různé typy porad
 • Jaké jsou typy porad, kdy je vhodné který typ porady použít
 • Požadavky kladené na roli, dovednosti a schopnosti vedoucího porady
 • Jaké by měli být optimální vlastnosti dobrého manažera porad
 • Typologie účastníků porady
 • V jaké roli se může ocitnout účastník porady
 • Zásady úspěšného vedení porady
 • Jak vést porady efektivně a optimálně
 • Jednotlivé fáze porady (řešení případové studie)
 • Rozlišovat jednotlivé fáze porady a zvolit správnou strategii vedení porady
 • Moderace v manažerském řízení
 • Jak moderovat poradu
 • Brainstorming, Metoda 365, Check List, Gordonova metoda
 • Metody podpory rozhodování
 • Komunikace s problémovými členy porady
 • Jak „ustát“ nepříjemných účastníků porad
 • Hodnocení efektivní porady
 • Jak pracovat s výstupy a závěry porady

S4 – Koučování odborného týmu

Téma Co se účastník naučí
 • Mentoring
 • Kdy pracovat jako mentor, kdo je to mentee a proč využívat i tuto techniku vedení
 • Koučování
 • Kdy pracovat jako kouč, kdo je to kouč a proč využívat i tuto techniku vedení
 • Koučování jednotlivců a koučování malých skupin
 • Poskytovat objektivní zpětnou vazbu a vést podřízené se zohledněním metod koučinku
 • Koučink jako styl vedení a motivace lidí
 • Proč je koučování účinné a jaké přínosy může mít a proč ho vůbec používat.
 • Proces koučinku, základní předpoklady a metody
 • Metoda GROW a jiné v praxi
 • Poznat techniky a metody koučinku
 • Osobnost kouče – manažera, dovednosti a vlastnosti kouče
 • Identifikovat osobnostní předpoklady pro koučování
 • Proces koučinku – průběh koučovacího rozhovoru
 • Osvojit si dovednosti nezbytné pro efektivní koučování, čeho se při koučinku vyvarovat a co naopak posílit.
 • Koho koučovat a koho ne – využití koučování pro motivaci svých lidí
 • Rozpoznat v jakých situacích koučink využívat jako nástroj rozvoje a vedení lidí
 • Specifika koučovacího rozhovoru
 • Umět klást vhodné otázky, které vedou k vytyčenému cíli.
 • Legislativa v podnikání
 • Právní normy
 • Vznik právních a smluvních vztahů
 • Obchodní společnosti
 • Práva k duševnímu vlastnictví
 • Veřejné zakázky
 • Mezinárodní obchod
 • Hospodářská soutěž, konkurence, nekalá soutěž, reklama
 • Vymáhání pohledávek, konkurz
 • Pronájem nebytových prostor
 • Jednání s úřady, soudy, exekutory
 • Hospodářské trestní právo
 • Pracovní právo – základní právní normy a jejich aplikace
 • Reklamace a spotřebitelská práva
 • Seznámit se s aktuální legislativou v podnikatelském prostředí

S5 – Obchodní a prodejní dovednosti

Téma Co se účastník naučí
 • Zprostředkování obchodu mezi dodavatelem a zákazníkem
 • Efektivní mediaci a zajištění kontinuity přenosu základních a důležitých informací
 • Získávání informací k efektivnímu přesvědčení zákazníka
 • Klást vhodné otázky, které poskytnou maximální množství informací
 • Používat motivační typy otázek a techniky cross-sellingu a up-sellingu v telefonické komunikaci
 • Asertivní obchodování
 • Využívat asertivní techniky v specifických situacích obchodu
 • Řešení patových obchodních situací
 • Dovést účastníky neúspěšně se vyvíjejícího jednání ke konsenzu nebo alespoň ke kompromisu
 • Marketingové plánování v životě firmy
 • Analyzovat zdroje informací v marketingu
 • Analyzovat vnitřní a vnější prostředí firmy
 • Definovat cíle obchodního a marketingového snažení
 • Využívat výsledky předchozích analýz pro rozvoj firmy
 • Efektivní obchodní komunikace
 • Posílit komunikační dovednosti
 • Verbální a neverbální prvky komunikace
 • Rozpoznat signály komunikačního partnera
 • Prodejní proces
 • Pojmenovat fáze prodeje
 • Stanovit odpověď na klíčové otázky zákazníka
 • Typologie komunikačních partnerů
 • „Otestovat“ partnera a přizpůsobit svůj styl komunikace
 • Námitky a jejich překonávání
 • Osvojit si postup při stanovování cílů a priorit
 • Konfliktní a vypjaté situace
 • Umět jednat v obtížných situacích
 • Předcházení konfliktům
 • Dokázat předcházet konfliktům
 • Obrana proti manipulaci
 • Umět se bránit proti manipulaci – kontramanipulace
 • Umění odmítnout
 • Asertivní obchodování
 • Využívat asertivní techniky v specifických situacích obchodu
 • Řešení konfliktních obchodních situací
 • Využívat strategie řešení konfliktů ve smyslu úspěšného ukončení jednání a aplikovat základy využívání emoční inteligence v praxi
 • Praktický nácvik za pomoci modelových situací
 • Natrénovat a vyzkoušet si získané dovednosti
 • Key Account Management
 • Identifikovat a segmentovat klíčové zákazníky
 • Analýza zákaznických profilů a modelů
 • Určit strategické dlouhodobé a krátkodobé cíle klíčového zákazníka
 • Seznámení s testy kvality poskytovaných služeb
 • Poskytujeme bezkonkurenční služby
  • Vnitřní zákazník
  • Vnější zákazník
  • Okamžik pravdy – kontakt klienta s firmou
  • Zákazníkovo očekávání – zákaznické vysvědčení
  • Základní služby
  • Zákaznické služby
  • Co můžete udělat vy pro svoje zákazníky, abyste je překvapili příjemným pozitivním zážitkem?
  • Kroky udržení zákazníků
  • Co je třeba udělat pro zisk věrného zákazníka
  • Vztahy uvnitř firmy
 • Zpracovat osobní plán zkvalitnění poskytovaných služeb

S6 – Dovednosti společenského chování a tvorby image

Téma Co se účastník naučí
 • Ženské a mužské role ve společnosti
 • Rozpoznat rozdíl rolí ženy a muže
 • Etiketa v praxi
 • Základní prvky etikety požadované pro profesní prostředí
 • Pozdrav
 • Zdravit dle společenských pravidel
 • Podání ruky
 • Pravidla podávání rukou
 • Představování, tituly, vizitky
 • Seznámí se s pravidly představování
 • Oslovování – tykání a vykání
 • Odhadnout situaci pro vykání a tykání
 • Chování v zaměstnání
 • Aplikovat doporučení o společenském chování v zaměstnání
 • Pracovní návštěvy
 • Jak se chovat při pracovních návště
 • Přijímání návštěv
 • Aplikovat doporučení o společenském chování v zaměstnání
 • Pracovní návštěvy
 • Jak se chovat při pracovních návštěvách

Financování projektu

 • Zdroje finančních prostředků
  Projekt je financován z prostředků státního rozpočtu a z Evropského sociálního fondu.
 • Podpora „de minimis“ (neboli podpora malého rozsahu)

De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Za tříleté období se považují fiskální roky používané k daňovým účelům.

Podporu de minimis není možno kumulovat s jinou veřejnou podporou na stejné způsobilé výdaje, jestliže by kumulací došlo k poskytnutí vyšší míry podpory než je stanovena dle regionální mapy podpory (resp. v nařízení o blokových výjimkách nebo v rozhodnutí EK).

Poskytovatel podpory de minimis je povinen před jejím poskytnutím písemně sdělit podniku zamýšlenou částku podpory, upozornit jej na charakter podpory, dále je poskytovatel povinen vyžádat si od daného podniku prohlášení o všech dalších podporách de minimis, které tento podnik v předchozích dvou fiskálních letech a v současném fiskálním roce obdržel. Poskytnutím podpory nesmí být překročen limit podpory de minimis (200 000 €). Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného pro aktuální měsíc dle data vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (tj. kurz vyhlášený v části C Úředního věstníku ES v den před posledním pracovním dnem v předchozím měsíci).

Úřední věstník Evropské komise naleznete na stránce http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=cs.

Poskytovatel je povinen uchovávat záznamy o poskytnuté podpoře po dobu 10 let od jejího poskytnutí.

Fotogalerie


 

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto