Volební řád ASPP

Volební řád

 

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů, z.s.

( ASPP )

 

 1. Volební řád Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů, z.s. (dále jen ASPP ) upravuje podmínky voleb do všech volených orgánů ASPP.
 1. Volby se konají na základě rovného volebního práva.
 1. Právo volit má každý člen ASPP, který je k tomu oprávněn Stanovami.
 1. Volba členů orgánů Valné hromady, návrhy kandidátů:

a) do orgánů Valné hromady může kandidovat a být zvolen pouze osobně přítomný kandidát – zástupce řádného člena ASPP, který verbálně vyjádří svůj souhlas s kandidaturou,

b) v případě, že je větší počet kandidátů, než volených míst, hlasuje se o každém kandidátovi zvlášť a zvolen je příslušný počet kandidátů s nejvyšším počtem hlasů,

c) v případě, že se počet kandidátů rovná počtu volených míst, je možné hlasovat o složení orgánu jako celku,

d) volí se aklamací.

 1. Volební komise musí být zvolena na každé Valné hromadě, kdy dochází k volbě do orgánů ASPP. Volební komise se volí na začátku jednání Valné hromady, když skončilo volební období nebo když bude potřeba výměna člena či doplnění některého orgánu, je minimálně tříčlenná a ze svého středu volí předsedu volební komise a má tyto povinnosti:

a) zajišťuje a řídí volby,

b) registruje kandidáty,

c) sčítá odevzdané hlasy,

d) zajišťuje a uveřejňuje výsledky voleb,

e) po skončení voleb předá veškeré materiály o volbách k archivaci sekretariátu ASPP.

 1. Kandidatura na členství v orgánech ASPP:

a) sekretariát ASPP minimálně v 30denním předstihu vyzve řádné a technické členy k odevzdání návrhů kandidátů na členy orgánů, kteří splňují podmínky článku X / 2 Stanov,

b) po obdržení návrhů sekretariát písemně vyzve každého navrženého kandidáta k písemnému prohlášení, že souhlasí se svou kandidaturou, a že mu nejsou známy překážky volitelnosti,

c) před zahájením voleb do orgánů ASPP seznámí předseda volební komise delegáty Valné hromady s písemnými návrhy na kandidáty, které obdržel sekretariát ASPP do zahájení Valné hromady a které byly doloženy prohlášením dle bodu 6. odstavec b)

d) návrh jednotlivých kandidátů může proběhnout i přímo na Valné hromadě, v případě, že:

da) – kandidát je přítomen a předloží volební komisi své prohlášení, že souhlasí se svou kandidaturou a že mu nejsou známy překážky volitelnosti nebo

db) – návrh na nepřítomného kandidáta bude předložen včetně písemného prohlášení kandidáta dle bodu 6. odstavec b),

e) předseda volební komise zajistí před zahájením voleb prostor v délce max. 10 minut pro každého kandidáta, který chce seznámit Valnou hromadu se svým volebním prohlášením,

f)  volební komise projedná kandidátku a škrtne kandidáty, u nichž není připojeno prohlášení dle článku 6. odstavec b) nebo d).

 1. Volba Představenstva, resp. Revizní komise Asociace:

a) volí se tajným hlasováním, kdy každý volící člen ASPP obdrží lístek s vyznačeným seznamem kandidátů (hlasovací lístek) a svůj hlas kandidátovi přidělí zatržením jeho jména, popř. pořadového čísla na hlasovacím lístku,

b) zatrhnout může každý volící člen maximálně volený počet členů Představenstva, resp. Revizní komise. V případě zaškrtnutí vyššího počtu kandidátů se stává celý hlasovací lístek neplatný,

c) do Představenstva, resp. Revizní komise jsou zvoleni kandidáti s nejvyšším počtem odevzdaných platných hlasů, při rovnosti hlasů na posledním volitelném místě se provede nová volba mezi kandidáty s rovným počtem hlasů.

 1. Volba Předsedy ASPP:

a) následuje po volbách do Představenstva a Předsedou může být zvolen pouze řádně zvolený člen Představenstva,

b) před zahájením voleb Předsedy znovu požádá předseda volební komise delegáty Valné hromady o přednesení návrhů na kandidáty na Předsedu z řad zvoleného Představenstva,

c) navržený kandidát musí prohlásit, že s kandidaturou na Předsedu souhlasí, a že mu nejsou známy překážky volitelnosti,

d) volební komise znovu projedná kandidátku na Předsedu a škrtne kandidáty, kteří nebyli řádně zvolení do Představenstva a ty, u nichž není připojeno prohlášení dle článku 8. odstavce c), případně ji doplní o další navržené kandidáty,

e) volí se tajným hlasováním, kdy každý volící člen ASPP obdrží lístek s vyznačeným seznamem kandidátů (hlasovací lístek) a svůj hlas kandidátovi přidělí zatržením jeho jména, popř. pořadového čísla na hlasovacím lístku,

f) předsedou ASPP je zvolen kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných platných hlasů, při rovnosti hlasů na prvním místě se provede nová volba pouze mezi kandidáty s rovným počtem hlasů.

 1. Volební komise vyhotoví zápis o průběhu a výsledku hlasování. Zápis podepíše předseda a ostatní členové volební komise. Zápis obsahuje zejména:

a) počet přítomných při hlasování,

b) celkový počet členů ASPP,

c) počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty.

 1. Po sečtení hlasů a podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování ohlásí předseda volební komise výsledek hlasování.
 1. Místopředsedy ASPP volí členové Představenstva ze svého středu na svém prvním zasedání.
 1. Změny a doplňky nebo vydání nového volebního řádu schvaluje Valná hromada.
 1. Tento volební řád byl schválen Valnou dne 14. 5. 2015.
 1. Přechodné ustanovení: První volba druhého místopředsedy proběhne dne 14. 5. 2015

V Lednici dne 14. 5. 2015                                            Ing. Pavel Frk – předseda