2010 – 2013


ASPP opět realizuje projekt odborného vzdělávání s finanční podporou ESF a Státního rozpočtu ČR, OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

Jednotlivé semináře v rámci tohoto projektu budou probíhat průběžně od ledna 2011 do listopadu 2013

Údaje o projektu
Název projektu: Udržování a růst odbornosti zaměstnanců členských firem ASPP
Číslo globálního grantu CZ.1.04/1.1.06/52.00122
Název globálního grantu Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích
Číslo výzvy 52
Výzva pro předkládání GP Adaptabilita zaměstnanců sdružení
Název prioritní osy Adaptabilita
Název oblasti podpory Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Cíle projektu

Trh výstavby potrubních systémů se se vstupem do EU podstatně rozšířil – konkurence se tak stala několikanásobně vyšší a stávající znalosti pracovníků nestačí, proto chceme využít OP LZZ – pro prohloubení znalostí zaměstnanců členských firem a především zajištění snazšího přístupu ke vzdělání.

V oblasti výstavby potrubních systémů existuje řada technologií specifických pro určité typy potrubních sítí. V současné době jsou potrubářské firmy limitovány svými dosavadními zkušenostmi pouze na některé typy potrubí. Pro rozšíření pole působnosti a konkurenceschopnosti zejména malých a středních firem a pro zvýšení flexibility především odborných pracovníků těchto firem je účelné dát jim možnost udržovat a rozvíjet svou kvalifikaci na co nejvyšším stupni s ohledem na neustále se vyvíjející nové technologie, pracovní postupy a přebíranou technickou legislativu z EU.

Cílem asociace je dosažení co nejvyšší profesní vyspělosti svých členů a jejich zaměstnanců. Své členy profiluje na základě vysoké odbornosti a profesionality, která je prověřena nezávislou profesní certifikací pro plynárenství, prováděnou třetí stranou.

Tento projekt plynule navazuje na předchozí realizované projekty, které jednoznačně ukázaly nezbytnost a efektivitu komplexně pojatého oborového vzdělávání jako zásadního nástroje pro udržení konkurenceschopnosti.

Při realizaci projektu budeme čerpat ze zkušeností a poznatků získaných při dlouholeté organizaci obdobného odborného vzdělávání pracovníků členských firem a také z realizace projektů odborného vzdělávání realizovaných v uplynulém období.

Cílová skupina

Projektových aktivit se účastní 26 podniků – členů naší asociace. Všech 26 podniků spadá do kategorie – malý a střední podnik.

Celkový počet zaměstnanců členů (účastníků cílové skupiny) naší asociace, kteří se zúčastní vzdělávacích aktivit, dosáhne souhrnné hodnoty 935.
Cílovou skupinu, zahrnující řadu profesí od dělnických až po top management napříč zapojenými podniky, představujícími členy ASPP, definovalo představenstvo Asociace na základě průzkumu, provedeného mezi svými členy, jehož zaměření vycházelo z naší dlouhodobé zkušenosti v oblasti vzdělávání. Vzdělávání bude zaměřeno na top manažery, střední i nižší management – stavbyvedoucí a mistry, i odborné profese.

Z tohoto pohledu považujeme rozložení cílové skupiny za velmi komplexní, pokrývající všechny oblasti podnikových činností, které jsou klíčové pro rozvoj konkurenceschopnosti zúčastněných podniků – členů naší asociace.

Samostatnou kapitolou je vyškolení 23 interních lektorů na téma – Implementace změn ISO pro manažery kvality, 28 interních lektorů pro Certifikaci GAS a 25 interních lektorů pro procesy svařování ve firmách. Tito interní lektoři po úspěšném absolvování školení budou schopni nadále školit zaměstnance svých mateřských podniků.

Zvolené projektové aktivity byly definovány na základě dlouhodobého monitoringu potřeb zaměstnanců členů naší asociace. Monitoring měl u každého z našich členů různé formy a podoby sahající od individuálních konzultací, přes vnitropodnikové diskuse a průzkumy až po běžnou vnitro – asociační komunikaci.

Tyto potřeby byly dále prodiskutovávány a jejich závažnost hodnocena v průběhu jednotlivých schůzí a valných hromad naší asociace a po jejich konečném vyhodnocení byly zapracovány do projektové žádosti.

Potřebnost realizace některých vybraných vzdělávacích aktivit (jedná se především o projektové aktivity zaměřené na zvýšení tzv. měkkých dovedností managementu) vzešla ze současné celosvětové hospodářské situace, která díky neustálým turbulentním změnám klade vysoké nároky na schopný a výkonný management každého z podniků, který chce zůstat i nadále konkurenceschopným.

Nezbytnost vzdělávání cílové skupiny vychází také z výsledků předchozích projektů. Většina školení odráží specifika našeho oboru a náplň kurzů je přizpůsobena potřebám té které skupiny účastníků.
Vytipovaní klíčoví zaměstnanci – odborníci v oboru, kteří jsou vyškoleni na interní lektory, se následně se mohou podílet na tvorbě studijních materiálů a osnov kurzů a jsou zárukou adresnosti a přizpůsobení vzdělávání přesně na míru potřebám účastníků.

Věříme, že po úspěšné realizaci projektových aktivit vyjdou naši členové do svého dalšího podnikání výrazně posíleni a stanou se na českém trhu leadery v oblasti výstavby plynovodů a produktovodů.

Realizační a lektorský tým


 • Ing. Martina Mlčochová
  Manažer projektu
 • Ing. Petr Crha, CSc.
  Metodik vzdělávacích akcí
 • Ing. Věra Řehulková
  Finanční manažer projektu
 • Zuzana Sluková
  Koordinátor projektových aktivit

Harmonogram akcí

2013
Manažerské techniky pro mistry III. 14.–15. 11. 2013, od 9.00 hod., Pardubice
Efektivní stavbyvedoucí III. 12.–13. 11. 2013 od 9.00 hod., Pardubice
Dokumentce staveb rwe pro techniky 6.–7. 11. 2013 od 9.00 hod., hotel Regina, Praha 10
Vedení III. – školení pro TOP management 17.–18. 10. 2013, od 9.00 hod., hotel Equitana, Březnice
Vzdělávání v oblasti IT dovedností – MS Excel 14. a 25. 10. 2013, od 9.00 hod., sídlo společnosti Streicher, Plzeň
Dokumentace staveb pro techniky 2.–3. 10. 2013, od 9.00 hod., hotel Kraví Hora, Bořetice
Manažerské techniky pro mistry II. 26.–27. 9. 2013, od 9.00 hod., učebna Tutor, Moravské nám. 3, Brno
Efektivní stavbyvedoucí III. 24.–25. 9. 2013 od 9.00 hod., učebna Tutor, U Půjčovna 2, Praha 1
Vzdělávání v oblasti IT dovedností – MS Word 30.–31. 5. 2013, učebna Tutor, U Půjčovny 2, Praha 1
Vzdělávání v oblasti IT dovedností – PowerPoint 21.–22. 5. 2013, od 9.00 hod., učebna Tutor, U Půjčovny 2, Praha 1
Vzdělávání v oblasti IT dovedností – MS Word 23.–24. 5. 2013, od 9.00 hod., učebna Tutor, U Půjčovny 2, Praha 1
Certifikace GAS 21. 5. 2013 od 9.00 hod., Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle, budova 7, velká učebna
23. 5. 2013, od 9.00 hod., Hotel Velká Klajdovka, Jedovnická 7, Brno
Efektivní stavbyvedoucí II. 6.–7. 5. 2013, od 9.00 hod., učebna Tutor, Moravské nám. 3, Brno
Manažerské techniky pro mistry II. 2.–3. 5. 2013, od 9.00 hod., učebna Tutor, bude upřesněno
Manažerské techniky pro mistry III. 24.–25. 4. 2013, od 9.00 hod., učebna Tutor, Moravské nám. 3, Brno
Manažerské techniky pro mistry III. 22.–23. 4. 2013 od 9.00 hod, učebna Tutor, U Půjčovny 2, Praha 1
Efektivní stavbyvedoucí III. 15.–16. 4. 2013 od 9.00 hod., učebna Tutor, U Půjčovny 2, Praha 1
Vedení II. – školení pro TOP management 10.–11. 4. 2013, od 9.00 hod., salonek Palace Hlinky, Brno

Fotogalerie


 

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto