Směrnice ASPP o poplatku za poskytované služby

 

                     Směrnice pro stanovení ročního paušálního poplatku za propagaci a profilaci členů.

 

        Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů, z.s.

( ASPP )

  1. Výše roční paušální platby za služby poskytované ASPP členským firmám v rámci její podnikatelské činnosti v oblasti propagace a profilace členských firem, je stanovována na základě usnesení Valné hromady ASPP ze dne 14. 5. 2015.
  2. Výše platby je stanovována podle rozsahu poskytovaných propagačních služeb. Tento rozsah je dán úrovní dosažené certifikace podle TPG 923 01, která vyplývá z úrovně odbornosti pracovníků a technického vybavení firmy a vypovídá o její velikosti a odbornosti. Vymezení rozsahu jednotlivých úrovní certifikace je dáno typem činnosti organizace, druhem a rozměrem používaného materiálu a nejvyšším provozním přetlakem budovaných plynovodů. Rozhodující je používaný materiál, rozměr a přetlak. (Viz tabulka č. 1).
  3. Dle Stanov ASPP je řádný člen povinen získat Certifikaci v jakémkoliv rozsahu nejpozději do dvanácti měsíců od přijetí za člena ASPP. V době před Certifikací je platba za propagaci stanovena základní sazbou 20 000 Kč na kalendářní rok.
  4. Paušální platba za propagaci a profilaci firmy v rámci podnikatelské činnosti ASPP je splatná na základě faktury vystavené sekretariátem ASPP.
  5. Nedodržení platebních podmínek je považováno za hrubé porušení povinností člena ASPP.
  6. Směrnice vstupuje v platnost dnem schválení valnou hromadou dne 14. 5. 2015.

 

V Lednici dne 14. 5. 2015                                                                        Ing. Pavel Frk – předseda

 

Tabulka č. 1 – Sazby dle TPG 923 01

 

Řádný člen – základ 20 000,- Kč
za každý stupeň S nad S1 navýšeno o S2, S3, S4, S5 5 000
za každý stupeň P nad P1 navýšeno o P2, P3 5 000,- Kč
za každou položku N,O,R navýšeno o N, O, R 5 000,- Kč
Technický člen – subjekt zřízen dle § 7 zák. 561/2004 Sb. 500,- Kč
Technický člen – podnikající subjekt 40 000,- Kč