2006 – 2008

V PŘÍPADĚ ZÁJMU ZORGANIZUJEME ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PODLE TOHOTO PROJEKTU PRO VAŠE PRACOVNÍKY.ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ pracovníků v oblasti výstavby potrubních systémů pro přepravu nebezpečných a hořlavých médií.

Vzdělávání pracovníků v této oblasti již řadu let realizuje především pro své členské firmy Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů. Získání prostředků z grantu v rámci Operačního programu JPD3 umožňuje tuto činnost rozšířit i na nečlenské firmy. Protože tento program je určen pro oblast hl. m . Prahy, mají možnost tento pilotní projekt využít pouze firmy mající sídlo nebo provozovnu na tomto území.

Program nabídne kvalifikaci v „integrovaných“ profesích (např. speciální profese, která integruje dosavadní kvalifikace svářeče oceli či svářeče polyetylénu s kvalifikací montéra potrubních systémů) a vzdělávání vedoucí k získání nebo obhájení akreditací potřebných pro výkon profesí v oblasti výstavby plynárenských zařízení.

Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci s obecnou kvalifikací svářečů polyetylénu (kurz č.I), oceli (kurz č. II) a vyučeni pracovníci z oblasti technických řemesel (kurz č. III). Zvláštní cílovou skupinou (kurz č. IV) jsou pak pracovníci firem, které vykonávají činnosti v bezprostřední blízkosti potrubí dopravujících nebezpečné plynné a kapalné látky.

Vzdělávací projekt proběhne ve čtyřech specifických kurzech. Kurzy budou organizovány v pěti celodenních seminářích, s týdenním odstupem, které na sebe budou odborně navazovat.

Cíle projektu

Oblast výstavby plynárenských a ostatních potrubních zařízení zahrnuje především výstavbu potrubních systému a zařízení na těchto liniových částech, jako jsou trasové uzávěry, předávací a regulační stanice, katodická ochrana, přechody – komunikací, inženýrských sítí, vodotečí, vodních nádrží a podobně. U většiny těchto činností jsou hlavními aktéry výstavby odborní montéři a svářeči polyetylénu respektive ocelových potrubí. Pro zvýšení flexibility a konkurenceschopnosti pracovníků, zejména pro provádění oprav a samostatných zásahů na potrubí, je však účelné tyto dvě základní kompetence u pracovníka kumulovat. Pro zvýšení kvalifikace početné skupiny pracovníků vyučených v oblasti technických řemesel je zapotřebí získat speciální znalosti požadované pro práci na plynových zařízeních.

Program nabídne kvalifikaci v „integrovaných“ profesích (např. speciální profese, která integruje dosavadní kvalifikace svářeče oceli či svářeče polyetylénu s kvalifikací montéra potrubních systémů) a vzdělávání vedoucí k získání nebo obhájení akreditací potřebných pro výkon profesí v oblasti výstavby plynárenských zařízení.

Cílem projektu je vytvořit trvale fungující systém periodického odborného vzdělávání pracovníků firem zabývajících se výstavbou potrubních systémů a souvisejících zařízení pro dopravu hořlavých, výbušných nebo jinak nebezpečných plynů, ropy a ropných produktů s cílem sladit požadavky investorů a dodavatelů na co nejvyšší kvalitu především z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostřední a tím zvýšit adaptabilitu a konkurenceschopnost zúčastněných firem, stejně jako jejich environmentální odpovědnost.

Cílová skupina

Charakteristika cílové skupiny

 

Kurz č. I:

Komplexní vzdělávání svářeče polyetylénových potrubních systémů vzhledem ke specifice nízko- a středotlakých rozvodů zemního plynu a bioplynů.

Cílová skupina
Kurz je určen pro svářeče polyetylénových potrubních systémů pro dopravu specifických médií.

Vstupní profil frekventanta
Pracovník s kvalifikací svářeče potrubí z polyetylénu s příslušným certifikátem. Podle ČSN 05 07 05

Výstupní profil
Svářeč potrubí z polyetylénu s komplexními znalostmi o vlastnostech zemního plynu a bioplynu, technologie ukládání potrubí, požadavcích na zemní práce, podsyp a obsyp potrubí a způsoby provádění kontroly vybudovaného plynovodu.


Kurz č. II:

Komplexní vzdělávání svářeče ocelových potrubních systémů se specifickými požadavky dopravy hořlavých a toxických plynů, hořlavých kapalin a látek potenciálně ohrožujících životní prostředí

Cílová skupina
Kurz je určen pro svářeče oceli se zaměřením na výstavbu potrubních systémů pro dopravu specifických médií.

Vstupní profil frekventanta
Pracovník s kvalifikací svářeče ocelových potrubí dle ČSN EN 287-1 a ČSN EN 12 732 s příslušným certifikátem.

Výstupní profil frekventanta
Svářeč ocelových potrubí s komplexními znalostmi o vlastnostech zemního plynu, bioplynu, ropy, ropných produktů a technických plynů, jejich vlivu na svářecí a přípravné práce, se znalostmi technologie ukládání potrubí, požadavcích na zemní práce, podsyp a obsyp potrubí a způsobech provádění kontroly vybudovaného plynovodu.


Kurz č. III:

Odborné a komplexní vzdělávání montéra potrubních systémů se specifickými požadavky dopravy hořlavých a toxických plynů, hořlavých kapalin a látek potenciálně ohrožujících životní prostředí

Cílová skupina
Kurz je určen pro montážní pracovníky se zaměřením na výstavbu potrubních systémů pro dopravu specifických médií.

Vstupní profil frekventanta
Pracovník vyučený v oboru zámečník, strojní zámečník, instalatér (nespecifikoval bych přesně – může být mechanik, opravář, opravář zem. strojů apod.) – vyučen v oboru se strojním zaměřením.

Výstupní profil frekventanta
Montér potrubí s komplexními znalostmi o vlastnostech zemního plynu, bioplynu, ropy, ropných produktů a technických plynů a jejich vlivu na montážní práce, se znalostmi technologie ukládání potrubí, izolačních prací, požadavcích na zemní práce, zásyp a obsyp potrubí a způsobech provádění kontroly vybudovaného produktovodu.


Kurz č. IV:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v blízkosti nebo na plynárenských zařízeních a na zařízeních pro dopravu a skladování hořlavých kapalin.

Cílová skupina
Kurz je určen pro pracovníky, kteří v průběhu své stavební činnosti mohou přijít do bezprostřední blízkosti potrubních systémů pro dopravu specifických médií. Účastníci budou seznámeni se základy výstavby potrubních systémů a především s pravidly práce v blízkosti plynárenských zařízení a zařízení pro dopravu a skladování dalších médií potenciálně ohrožujících životy a životní prostředí (technický dozor investora, projektant, provozovatelé – montéři provozovatele, mistři, stavbyvedoucí).

Absolventi kurzu
budou mít podrobné znalosti o povinnostech vyplývajících s činností v ochranných pásmech plynovodů, ropovodů a produktovodů, o způsobech provádění zemních prací, zajištění potrubí ve výkopech, způsobech ochrany potrubí při křížení, způsobech ochrany doprovodných kabelů a systému katodické ochrany.
Kurz bude organizován v pěti celodenních seminářích, které na sebe budou odborně navazovat.

Realizační a lektorský tým


 • Ing. Petr Crha, CSc.
  vedoucí a předseda realizačního týmu, odborný lektor
 • Prof. Ing. Petr Buryan, DrSc.
  člen realizačního týmu, odborný lektor
 • Petr Sochůrek
  člen realizačního týmu
 • Ing. Petr Kubíček
  člen realizačního týmu, odborný lektor
 • Ing. Petr Štefl
  člen realizačního týmu, odborný lektor
 • Petr Sochůrek ml.
  odborný lektor
 • Ing. Jiří Malecha, CSc.
  odborný lektor
 • Ing. Martina Mlčochová
  člen realizačního týmu

Financování projektu

 • Zdroje finančních prostředků
  Projekt je financován z prostředků státního rozpočtu a z Evropského sociálního fondu.
 • Podpora „de minimis“ (neboli podpora malého rozsahu)

De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Za tříleté období se považují fiskální roky používané k daňovým účelům.

Podporu de minimis není možno kumulovat s jinou veřejnou podporou na stejné způsobilé výdaje, jestliže by kumulací došlo k poskytnutí vyšší míry podpory než je stanovena dle regionální mapy podpory (resp. v nařízení o blokových výjimkách nebo v rozhodnutí EK).

Poskytovatel podpory de minimis je povinen před jejím poskytnutím písemně sdělit podniku zamýšlenou částku podpory, upozornit jej na charakter podpory, dále je poskytovatel povinen vyžádat si od daného podniku prohlášení o všech dalších podporách de minimis, které tento podnik v předchozích dvou fiskálních letech a v současném fiskálním roce obdržel. Poskytnutím podpory nesmí být překročen limit podpory de minimis (200 000 €). Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného pro aktuální měsíc dle data vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (tj. kurz vyhlášený v části C Úředního věstníku ES v den před posledním pracovním dnem v předchozím měsíci).

Úřední věstník Evropské komise naleznete na stránce http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=cs.

Poskytovatel je povinen uchovávat záznamy o poskytnuté podpoře po dobu 10 let od jejího poskytnutí.

Fotogalerie


 

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto